Jelenlegi hely

Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum

Molnár Balázs (2015)
Molnár Balázs (2015)
Zödös Szabolcs (2016)
Zödös Szabolcs (2016)
Lázár Dániel (2017, 2018)
Lázár Dániel (2017, 2018)
Czine Attila (2018, 2019)
Czine Attila (2018, 2019)

Gyulafehérváron 2007 előtt az I-VIII. osztályos gyerekek a Vasile Goldiş Általános Iskola magyar tagozatán tanulhattak magyarul, mivel nem volt meg a minimum létszám ahhoz, hogy külön osztályok működhessenek, a magyar osztályokat összevonták, az alsó tagozaton mind a négy osztályban szimultán oktatás folyt, a felső tagozaton V-VI. és VII-VIII. osztály működött összevontan. Természetesen, mindez negatívan befolyásolta az oktatás minőségét.

Az önálló magyar oktatást Gyulafehérváron csupán a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum képviselte. Az európai csatlakozás azonban az oktatásban is új követelményrendszerrel lépett fel, mely – a fejkvóta-rendszer révén ­– szabályozó hatással van az iskolák jogi személyiségére is. Indokolttá vált a GMGK humán erőforrásának fejlesztése – mind a gyerekek/tanulók, mind a pedagógusok létszámát illetően. Az előbbiek értelmében kezdődött el ez a fejlesztési folyamat az óvodai szint létrehozásával. Líceumunk struktúrájává vált az óvoda, az 1989-es változások után – a magyar szülők kérésére létrehozott – Káritász magánóvodának az átvételével, melynek létszáma a kezdeti tizenegynéhány gyerekről 33-ra emelkedett (két óvónő alkalmazását téve lehetővé), elérve négy év alatt a mai 45-ös létszámot. Közben óvodánk hosszított programúvá vált. Jelenleg három óvónő és egy dada neveli, tanítja magyarul a gyerekeket.

A 2007/2008-as tanévtől kezdődően a GMGK igazgatósága kérvényezte a Fehér megyei tanfelügyelőségen az elemi I. osztály indítását, ugyanis ezt indokolttá tette óvodánk 10 iskola-előkészítős gyermekcsoportja. Erre a kérésre a megyei tanfelügyelőség jóváhagyta nemcsak az elemi (I-IV.), de a gimnáziumi (V-VIII.) tagozatok indítását azáltal, hogy engedélyezte a Vasile Goldiş Általános Iskola „vérszegény” – alig harmincegynéhány tanulót számláló – tagozatának áthelyezését a GMGK-ba. Így a 2007/2008-as tanévtől az addig csupán magyar tagozatként létezett elemi és gimnáziumi szintek a GMGK Líceum részévé váltak. Ezáltal, a magyarul tanulni óhajtó gyerekek új iskolában, a Római Katolikus Érsekség tulajdonát képező, korszerűen felújított Fogarassy-épületben, történelmi környezetben (a várban), nagyon jó feltételek között kezdhették meg a tanévet. Jelentős mértékben hozzájárult a magyar oktatás fennmaradásához a dévai Szent Ferenc Alapítvány, ugyanis a gyulafehérvári házának a létrehozásával a gyereklétszám évről évre növekedett, így a gyulafehérvári és a környékbeli gyerekeknek lehetőség adódott az anyanyelven való továbbtanuláshoz, a minőségi oktatáshoz.

Intézményünkben, a 2014/2015-ös tanévben 28 óvodásnak, 7 előkészítős, valamint 36 I-IV. osztályos kisdiáknak, 36 V-VIII-os diáknak és 70 IX-XII-es tanulónak biztosítottunk anyanyelvi nevelést. Ebből 21 I-VIII. osztályos gyerek az iskola kisbuszával ingázik naponta a környező falvakból (Alvinc, Vajasd, Magyarigen), 18 gyerek pedig a Szent Ferenc Alapítvány gyermekházában lakik. Ez teljes ellátást – szállás, étkeztetés, ruházat, tanszerek, egészségügyi ellátás – biztosít.

Az óvodás gyerekeknek, valamint az alsó tagozatos tanulók számára délutáni tanulási programot is biztosítunk (school after school), étkeztetéssel, tanítói felügyelettel, melynek anyagi fedezetét túlnyomórészt a Bod Péter Alapítvány biztosítja (elnöke dr. Gudor Botond Kund református lelkész).

A IX-XII. osztályos tanulók a líceum kollégiumában laknak, mely az előbbitől teljesen külön épületben foglal helyet.

Rövid, négyéves „együtt-létezésünk” alatt, szakmai szempontból nagyon jó eredményeket értünk el, pl. tantárgyversenyeken (országos magyar tantárgyverseny 4. hely, országos vallás tantárgyverseny 1. hely, külföldi – magyarországi /Lakitelek/ – vetélkedőkön díjak), szavalóversenyeken, szórványszínjátszó találkozón, VIII. osztály végi nemzeti teszten, az érettségin. Ugyanakkor ausztriai, szlovákiai és magyarországi tanulmányutakon vehettek részt tanulóink a Szabó Márta tanárnő által koordinált ACES-program révén.

A GMGK-ban megvalósuló minőségi anyanyelvi oktatás következményeképpen a gyereklétszám stabil, tanulóink zöme szereti iskolánkat.

Egyáltalán nem örvendünk annak, hogy az új tanügyi rendelkezések értelmében számos vidéki kisiskola megszűnik, összevonódik nagyobb központokkal… Ezen esetekben – ha már másként nem menthető itt Dél-Erdélyben a magyar szó – szeretnénk, ha tudnának rólunk, mint a magyar anyanyelvű tanulási lehetőségnek egy olyan bástyájáról, mely segítséget nyújt, s szívesen fogadja – felekezetre való tekintet nélkül – azokat, akik nem adják fel oly könnyen nemzeti identitásunk legfőbb kincsét: a magyar anyanyelvet. (www.gmgkliceum.ro) --- Dr. Gál László – igazgató