Jelenlegi hely

A Miniszterelnökség pályázati felhívása Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

A Miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

 

1. A pályázat célja

A Magyar Állandó Értekezlet 2017. évi zárónyilatkozata üdvözli a Petőfi Sándor Program (a továbbiakban: Program) folytatását, melynek szellemében célunk, hogy a kárpát-medencei magyar közösségek elmúlt évek során kialakult intézményrendszere – amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez – tovább fejlődjön és erősödjön. A Programot annak érdekében hoztuk létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassuk és az anyaországgal való kapcsolattartást erősítsük.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas magánszemélyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében, megvalósításában.

A Korm. rendeletnek megfelelően a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Program alapvető célja:

 • a magyarság összetartozás-tudatának erősítése;
 • a külhoni magyar szórványközösségek értékőrző munkájának és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységének támogatása az ösztöndíjasok jelenléte révén, erősítve ezzel a külhoni magyarok nemzethez való kötődését;
 • a szórványközösségek magyar azonosságtudatának erősítése;
 • szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

Értelmező rendelkezések:

 • pályázati szakasz: a Program azon időszaka, amelyben a pályázóknak lehetőségük van pályázataik benyújtására, amelynek során a benyújtott pályázatok alapján a pályázók meghallgatása történik, és sor kerül a nyertes pályázók személyének kiválasztására;
 • magyarországi programszakaszok: a Program azon időszaka, amikor a nyertes pályázó (a továbbiakban: Ösztöndíjas) Magyarországon teljesíti a szerződésből fakadó – a külhoni programszakaszt megelőző – képzési, valamint – a külhoni programszakaszt követő – beszámolási kötelezettségeit;
 • oktatási szakasz: a magyarországi programszakasz azon – a külhoni programszakaszt megelőző – időszaka, amikor az Ösztöndíjas a külhoni programszakasz előtt előzetesen meghatározott tematika szerinti felkészítő oktatáson vesz részt, melynek célja a szórvánnyal kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása;
 • külhoni programszakasz: a Program azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas a célországban, a fogadó szervezettel és a mentorral együttműködve végzi a Program célja szerinti tevékenységét;
 • záró szakasz: a magyarországi programszakasz azon időszaka, melyben az ösztöndíjas a külhoni programszakasz alatt végzett tevékenységéről beszámol;
  • mentor: az erre a feladatra kijelölt természetes személy, aki a külhoni programszakasz időtartama alatt az ösztöndíjas munkáját koordinálja, segíti, felügyeli, értékeli.

2. A pályázat tárgya

A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 75 fő részére a 2018. év augusztus hónap és 2019. év június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

A Program kezdete a pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. A pályázati szakasz lezárását – azaz az ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra az ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, mely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.

A Program 2018. év augusztusától 2019. év júniusáig tartó teljes megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban a külhoni magyar közösségeknél, 1 hónapig tartó időtartamban pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz kétszer 2 hétből áll, melynek részét képzi a külhoni programszakaszt megelőző oktatási szakasz, és a külhoni programszakaszt követő záró szakasz.

3. A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

a) a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,

b) büntetlen előéletű,

c) magyar állampolgár,

d) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

e) közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,

f) magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik,

g) vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér és a Program záró konferenciáján részt vesz.

A pályázó, aki korábban a Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként részt vett, úgy az első nyertes pályázatát követő 5 éven belül a Programra legfeljebb még egy alkalommal nyújthat be pályázatot és ugyanazon célország ismételten megjelölhető.

4. A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: a 2018. február 15. napjától 2018. március 12. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2018. március 19. – 2018. április 13. 

Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka:

2018. szeptember - 2019. június (A legfeljebb 9 hónapig tartó külhoni programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg, azzal hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2018. szeptember 10. napja. Az Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külhoni programszakaszt.)

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete a külhoni programszakasz kezdőnapjához képest kerül meghatározásra és legfeljebb 2019. június 30. napjáig tart.

Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, melyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási/tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz. 

A Program tervezett megvalósítási területei:

 • Bosznia-Hercegovina,
 • Csehország,
 • Horvátország,
 • Lengyelország,
 • Macedónia,
 • Románia,
 • Szerbia,
 • Szlovákia,
 • Szlovénia,
 • Ukrajna.

5. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani a Nemzeti Regiszter honlapján (www.nemzetiregiszter.hu) található 2018. évi pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap) hiánytalan kitöltésével, a 7. pontban megjelölt valamennyi melléklet csatolásával az alábbi címre:

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzetpolitikai Koordinációs Főosztály

1051 Budapest, Széchenyi István r 7-8.

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának a napja. Kizárólag a 2018. március 12. napjáig postára adott pályázatokat áll módunkban befogadni. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő megjelölést: ”Petőfi Sándor Program 2018”.

A Magyarország határain túlról postára adott pályázatok esetében kérjük a pályázókat, a postára adással egyidejűleg elektronikus úton is szíveskedjenek a pályázati dokumentációt és postára adás igazolására szolgáló dokumentumot a psp@me.gov.hu elektronikus levélcímre elküldeni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetben postára adott, és a Miniszterelnökséghez megérkezett pályázati dokumentációval együtt érvényes.

A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Kőrösi Csoma Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati dokumentáció ismételt benyújtására nincs szükség – elegendő a pályázati adatlap megfelelő kitöltése és megküldése.

6. Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege:

Külhoni programszakasz: bruttó 400.000,- Ft/hó. 

A magyarországi programszakaszok idejére az ösztöndíjast ösztöndíj nem illeti meg. 

Az ösztöndíjasok ösztöndíját a Miniszterelnökség forintban, kizárólag forint alapú bankszámlaszámra átutalással teljesíti. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen egyéb kiadást vagy költséget nem térít meg az ösztöndíjas részére. 

A Program megvalósításának pénzügyi fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

7. A pályázat formai követelményei

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai: 

 • hiánytalanul kitöltött eredeti, saját kezű aláírással ellátott adatlap. Az adatlapon kiemelten fontos feltüntetni a célországra vonatkozó prioritást, mely azonban a pályázat kiíróját nem köti;
 • géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél 1 oldal terjedelemben;
 • közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolásának egyszerű másolata;
 • amennyiben a pályázó rendelkezik vele, úgy az angol illetve a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum egyszerű másolata;
 • a közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való jártasságra, illetve egyéb kiemelt szaktudásra vonatkozó 2 darab ajánlás és/vagy a magyar szórvány közösségi életének szervezésére és szakmai ismereteinek fejlesztésére alkalmas szakmai tevékenység igazolására szolgáló 2 darab ajánlás;
 • saját kezű aláírással ellátott hozzájáruló nyilatkozat adatainak kezeléséhez.

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai közül semmilyen esetben nincs lehetőség hiánypótlásra.

8. A pályázat érvényessége

A pályázat érvénytelen, illetve annak azonnali elutasítására kerül sor, ha:

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a pályázó a pályázatot a felhívásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
 • a pályázó hiányosan nyújtotta be 7. pontban felsorolt dokumentumokat;
 • a pályázó nem állt rendelkezésre a megadott időpontban és helyen a pályázati interjú során.

9. A pályázatok elbírálása

9.1. Tartalmi értékelés szempontjai

A pályázat értékelése az alábbi szempontok szerint zajlik:

 • elkötelezettség a diaszpóra magyar közösségeinek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése iránt,
 • Magyarországon megvalósított hagyományőrző tevékenység,
 • Magyarországon megvalósított közösségépítő tevékenység,
 • olyan tárgyi tudás, szakmai tapasztalat megléte, amely elősegíti a diaszpóra magyar közösségeinek szellemi gyarapodását.

A Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján létrehozott kiválasztási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a fent írt értékelési szempontok alapján kiválasztott pályázókat egy alkalommal, interjú keretében hallgatja meg.

Az interjú során előre meghatározott és célzott kérdésekkel bizonyos, a közösségi és kulturális élet szervezésével, a megjelölt speciális tárgyi tudással, szakmai tapasztalattal kapcsolatos kompetencia meglététének vizsgálata zajlik. A kiválasztás során az alábbi kompetenciák relevánsak:

 • motiváció,
 • felelősségtudat, megbízhatóság,
 • etikus magatartás,
 • alkalmazkodó készség, szabálykövetés – rugalmasság,
 • együttműködés,
 • problémamegoldás,
 • kommunikáció,
 • viselkedési kultúra,
 • közéleti tájékozottság mérése egy előzetesen összeállított kérdéslista alapján történik, mely alapján minden jelöltnek legalább 10 kérdés kerül feltevésre, melyek Magyarországgal, valamint a fogadó állammal kapcsolatosak.

9.2. Döntés a pályázatokról

A pályázókkal tartott interjút követően a Bizottság – a fogadó szervezet igényeit figyelembe véve –legkésőbb – 2018. május 4. napjáig a miniszterelnök általános helyettese elé terjeszti a kiválasztásra javasolt pályázók névsorát.

A Miniszterelnökség a döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen legkésőbb 2018. május 4. napjáig értesít.

10. Szerződéskötés

Az ösztöndíjasokkal a Miniszterelnökség köt szerződést. A létrejövő szerződés tartalmazza az ösztöndíjas és a Miniszterelnökség között fennálló jogviszonyra irányadó szabályokat, összhangban a jelen pályázati felhívással, a Korm. rendelettel, illetve a Programszabályzat a Petőfi Sándor Program megvalósításához elnevezésű dokumentummal.

Sikeres pályázat esetén a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása, valamint az, hogy az ösztöndíjas rendelkezzen társadalombiztosítási azonosító jellel (TAJ szám), adóazonosító jellel, valamint forint alapú bankszámlával.

11. Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:

psp@me.gov.hu

+3618966916;

+3618967632

A pályázati adatlap ide kattintva letölthető.